Правила на Играта „Оцени ме и спечели“

 1. Период на Играта:От 00:00 часа на 01.01.2021 година до 23:59 часа на 31.03.2020 година.
 2. Организатор: „Йелоу 333” АД, с ЕИК 175206481, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Габровски” № 1, наричано по-нататък „Организатор” или „Йелоу”.
 3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на Йелоу и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
 4. Механизъм на играта:Играта ще се проведе като направите оценка на шофьор или автомобил през нашата секция в нашият сайт или през нашето мобилно приложение. Участниците трябва да оценят водача/автомобила от 1 до 5 с емотикон/звезда и да напишат в коментар техни контакти – имена (може и само едно име) и имейл. Данните ще бъдат използвани само за целите на Играта и след раздаване на всички награди ще бъдат изтрити.
 5. Награди:30 победителя ще спечелят ваучер за таксиметрова услуга на стойност 25 лева.
 6. Определяне на печелившите. Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички лица, които са коментирали. Томболата ще бъде теглена на всяко последно число от месеца (януари, февруари и март), като печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на “Yellow Taxi 91 119” . Ще бъдат изтеглени и равен брой резерви, в случай че печеливш участник не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
  Организаторът се задължава в срок до 2 дни от изтеглянето на печелившите участници да се свърже с тях чрез изпращане на имейл на посоченият имейл адрес и чрез качване на списък във Фейсбук.
 7. Получаване на наградите: За да получи наградата си, всеки победител трябва в рамките на 3 работни дни от оставяне на съобщението до него да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора във Фейсбук или по имейл следните данни, които са необходими, за да се изпрати наградата: три имена; адрес и телефон за връзка.
  Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него до 3 работни дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.
  Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Фейсбук профил.
  Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.
  В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешни и/или непълни данни, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
 8. Допустимост:Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта или не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие, или използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси или са служители на Организатора или свързани компании.
 9. Ограничения на отговорността:Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи данни, предоставени от лицата; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Фейсбук платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 10. Други условия:Условията на настоящата Игра са достъпни на интернет страницата на Йелоу и на официалната страница на дружеството във Фейсбук. Организаторът си запазва правото да промени настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта: https://www.facebook.com/YellowTaxiBG /. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати Играта при възникване на сериозни причини.
 11. Даване на съгласие: С участието си в Играта и приемането на настоящите правила за провеждането й, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни за целите на Играта и е съгласен Организаторът да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти.

Победителят в Играта се съгласява да участва в последващи за играта рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да използват имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне. С подаване на заявка за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия във Фейсбук страницата на “Yellow Taxi 91 119 “. Включването на участниците в Играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на Играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават съгласно българското законодателство.