За нови водачи

Работата на таксиметровия шофьор е много отговорна. Задължително трябва да притежава необходимите документи, за да изпълнява тази професия. Изисква се да комуникира добре с клиентите и да умее да работи в стресова ситуация.

За да бъде ефективна работата му, трябва да изпълнява възможно най-много поръчки и доброто познаване на Столицата е в плюс. Владеенето на чужди езици е все по-необходимо за доброто  обслужване на клиенти.

Необходими документи:

Удостоверение за психологическа годност

Удостоверението за психологическа годност се издава в резултат на извършено психологическо изследване. Последното обхваща: измерване със съответни психологически методики на качествата от познавателната, психомоторната и личностната сфери на психиката на лицата, явяващи се на психологическо изследване пред Централната експертна психологическа комисия.

В деня на изследването явилите се лица представят документ за самоличност, свидетелство за управление на моторно превозно средство и документ за платена такса.

Данните на изследваните лица и резултатите им от приложените психологически методики се регистрират на магнитни и/или хартиени носители. Ако изпита е успешно издържан, документа се получава до 2-3 дни.

 

Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

  1. В ДАИ се подава се заявление за явяване на изпит за таксиметров водач, придружено от:
  2. Свидетелство за управление на МПС- копие;
  3. Свидетелство за съдимост- оригинал;
  4. Справка за наложените наказания през последната година от съответното звено на „Пътна полиция“ към СДВР ОД на МВР, в което се водите на отчет;
  5. Документ за платена такса за явяване на изпит за водач на лек таксиметров автомобил.
  6. Удостоверение за психологическа годност.

*Преди започване на изпита се проверява самоличността на кандидата.

Изпита на кандидатите за придобиване на професионална компетентност се състои от две части. Първата част е решаване на тест, съдържащ 20 въпроса. Времето за попълване на изпитния тест е 20 мин. Положителна оценка от изпита се поставя при не повече от два неверни отговора. След успешно положен изпит на първата част, кандидатът се допуска до втората част на изпита.

Втората част на изпита включва писмен отговор на три въпроса.

При първия въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.)

При втория въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведения, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, на територията на общината, където ще извършва таксиметрови превози.

При третия въпрос кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект.

Изпитни въпроси с отговори

При успешно преминат изпит, документа се получава до 1-2 седмици.